Ipagbunyi ang makabuluhang buhay ni Kasamang Paul Aringo (1992-2017), huwarang lider-kabataan at rebolusyonaryo!

“Ang lahat ng tao ay tiyak na mamamatay, ngunit ang kamatayan ay maaaring mag-iba ng kabuluhan.  Ang mamatay alang-alang sa sambayanan ay higit na mabigat kaysa Bundok Sierra Madre, subalit ang maglingkod sa mga pasista at ang mamatay para sa mga mapagsamantala at mapang-api ay higit na magaan kaysa balahibo.” – Kasamang Mao Zedong
Taos-pusong pakikiramay ang ipinapaabot ng Migrante-Youth sa pamilya, mga kaibigan at kasama ni Paul Aringo.  Ramdam ng bawat isa sa atin ngayon ang pighating dulot ng kanyang pagpanaw.  Nagdadalamhati ang pamilyang migrante at sambayanang Pilipino sa pagkawala ng isang huwarang lider-kabataan at magiting na rebolusyonaryo.

Gayunpaman, sa gitna ng pagdadalamhati ay ang ating pagtanaw ng liwanag ng pag-asang inihatid ng buhay at pakikibaka ni Kasamang Paul.

Mula sa pagiging kabataang manggagawang-bukid sa Cagayan, nagtungo si Paul sa Kamaynilaan upang tumulong sa kanyang mga magulang. Sa Maynila, tumanggap siya ng samu’t-saring trabaho sa palengke ng Bagong Barrio, Caloocan City.

Sa murang edad na 18 taong gulang, pinatunayan ni Paul ang kaniyang kasigasigang matuto at makiisa sa pakikibaka ng mamamayan nang sumali siya sa Anakbayan-Bagong Barrio.  Mula noon ay kumilos siya para mulatin, organisahin at pakilusin ang kabataan at mamamayan. Nanguna siya sa pagtatagumpay ng ilang mga lokal na kampanya at pakikibakang-masa sa komunidad. Isa na rito ang pagresolba sa bangayan ng mga nag-aawayang mga gang ng kabataan sa pamamagitan ng matiyagang pagpapaunawa sa kanila ng halaga ng pagkakaisa ng kabataan sa maralitang-lunsod.

Naging susi rin ang naging papel ni Paul sa pag-oorganisa ng mga migrante at pamilya sa Bagong Barrio.  Ilan sa pinangunahan niyang laban ang pag-oorganisa at pagpapakilos para sa kampanyang “Justice for Rochelle Masubay, isang Saudi DH na misteryosong namatay sa kamay ng kaniyang amo”, at ang “Bring Them Home campaign” o kampanya para sa pagpapauwi sa mga OFW na biktima ng Saudization at mga crackdown sa Saudi Arabia.

Katuwang din siya sa pagtitiyak ng pakikipagkaisa ng kanilang komunidad sa kampanya ng mamamayan laban sa pork barrel at mga paglabag sa karapatang-tao ng Rehimeng US-Aquino.  Sa bawat laban na kanyang sinabakan, tumambad sa harapan ni Paul ang pagkaganid, bangis at abuso ng namamayaning sistema – at kaakibat nito ay ang hamon sa kabataang Pilipino na tahakin ang landas tungo sa tunay na pagbabago.

Gagap ni Paul ang mga pundamental na problema ng lipunan at ang tanging paraan para tuluyang mawakasan ito.  Mula sa paglahok at pangunguna sa mga kampanyang masa sa kalunsuran, nagpasya siyang buong-panahong lumahok sa armadong pakikibaka sa kanayunan at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan noong 2015.  Sa probinsiya ng Quezon kung saan siya kumilos, ang dating “japorms” na si Paul ay nakilala nang si “Ka Arki” ng masang magsasaka.  Sa BHB niya ipinamalas walang-maliw na paglilingkod at buong-panahong pagsusulong ng demokratiko rebolusyong bayan bilang pulang mandirigma. Hindi siya bumitiw rito hanggang sa kanyang huling hininga.

Sa pakikiba kasama ng masa, natransporma si Paul mula sa isang kabataang pinanatiling mangmang ng rekasyunaryong estado tungo sa pagiging isang mulat na kabataang tinanganan ang kanyang rebolusyonaryo tungkulin.  Kahanga-hanga ang buhay ni Paul dahil naging makabuluhan ito hanggang sa huli.

Mananatiling buhay si Paul sa puso’t isipan ng kabataan, migrante at mamamayang api.  Magsisilbi siyang huwaran sa mga mamamayan at tinitiyak nating may magpapatuloy sa kanyang simulain at dakilang alay sa bayan.

Mabuhay ka, Kasamang Paul!  Ipagpapatuloy ng Migrante-Youth ang iyong pakikibaka at kadakilaan! Isulong at ipagtagumpay ang pambansang demokratikong rebolusyon!

Pahayag ng pagpupugay ng Migrante-Youth, Marso 12, 2017, Iglesia Filipina de Independiente Cathedral, Manila