Posisyon ng mga MIGRANTE sa Italya hinggil sa RA 11199 (Social Security Act 2018)

Kaming mga balangay ng Migrante sa Italya ay nagkakaisa sa pagtutol sa sapilitang paniningil at sa mga nirebisang matataas na bagong “premiums” ng SSS. Ang mga organisasyon, mga komunidad at ang buong ofw dito sa Italya ay hindi nasangguni kaugnay sa implementasyon ng RA 11199 (Social Security Act 2018) na ito, at partikular sa pwersahang paniningil sa kontribusyon para sa SSS. Sa konserbatibong pagtataya, humigit kumulang sa Php 4 Bilyon kada taon ang posibleng makolekta sa kabuuang bilang na 167,859 na mga Pilipinong nasa Italya, kung pagbabatayan ang bilang na 138,752 ang mga ofw na maaaring pumasok sa kategorya ng pagbabayad ng sapilitang kontribusyon. Malaking halaga ito kung ang usapin ay paano ang pagtitiyak na tuwirang pakikinabangan ito ng mga kontribuente at napakaliit na halaga naman ito kung ikukumpara sa Php 437 Bilyong hindi nakolektang mga “premiums” at “penalties” mula pa 2010 sa Pilipinas.

Sa mga bansa sa Europa, ang mga ofw ay kabahagi na sa serbisyong panlipunan at seguridad. Sa Italya ang nangangasiwa rito ay ang INPS (Istituto Nazionale delle Providenza Sociale), isang sangay ng gobyerno na katumbas ng ating SSS sa Pilipinas. Ang malaking bahagi ng kontribusyon ng mga regular na ofw ay karaniwang binabalikat ng “employer” sa paghuhulog ng kontribusyon sa INPS. Ang INPS naman ang magbabalik nito sa ofw bilang serbisyo sa panahong siya’y magkasakit, maimbalido, manganak o magpensyon.

Ang buong buong pagpapatupad ng RA 11199 sa mga ofw sa Italya ay mangangahulugan ng panggigipit sa ating mga kababayan at pagpapahirap sa kanilang kalagayan. Ang batas na ito’y maaaring magresulta ng epektong “double collection” sa mga “employer” na maaring magresulta ng pag-iwas nila sa lakas paggawang Pilipino o ang pagpapasa ng responsibilidad nito sa huli. Sa kalauna’y ito’y magsisilbing karagdagang pasanin ng ating mga kababayan, karagdagan pa sa mga pahirap nang bayarin sa OEC, singil sa pasaporte, kontribusyon sa OWWA at iba pa.

Kung kaya, ang mga balangay ng organisasyong Migrante kasama ang ating mga kababayan sa Italya ay naghahapag ng mga kahilingan tulad ng mga sumusunod :

  1. Itigil ang implementasyon ng RA 11199. Ibalik bilang boluntaryo ang pagpapasapi at kontribusyon sa SSS.
  2. Ibalik ang dating presyo sa singil sa mga “premiums” ng kontribusyon.
  3. Maglunsad ng malawak na konsultasyon sa mga ofw sa bawat bansa sa mga balaking pagbabago sa SSS.
  4. Magsagawa ng bilateral na kasunduan ang gobyernong Pilipinas at Italya kaugnay “social security”, partikular sa pensyon at ang pagsusuma ng mga naihulog na kontribusyon ng manggagawang ofw mula pa sa Pilipinas.
  5. Buuin ang IRR (Implementing Rules and Regulations) ng bilateral na kasunduan sa pagawa sa pagitan ng Italya at Pilipinas at bigyan ng representasyon ang mga ofw sa pagbubuo ng IRR.

Sa kasalukuyan ay mayruong bilateral na kasunduan ang Italya at Pilipinas kaugnay sa paggawa ngunit nakalipas na ang dalawang taon ay wala parin itong IRR (Implementing Rules and Regulations). Maaaring dito ilaman ang kaugnay sa “social security” kung hindi man magkaruon ng hiwalay na kasunduang bilateral.

  1. Itigil ang instrumentalisasyon ng RA 11199, kabilang na ang iba pang mga singilin (OEC, OWWA atbp.) sa paggipit sa mga ofw para sa maluwag na paglabas at pagbalik sa bansa. Ang mga ganitong gawi ay walang pinag-iba sa pangingikil ng may kapalit.

Para sa mga ofw at kababayan,

UMANGAT-MIGRANTE ROMA | MIGRANTE-BOLOGNA | MIGRANTE-MILAN/COMO | KAPIT BISIG MILAN – MIGRANTE | MIGRANTE-FIRENZE | MIGRANTE-MANTOVA | MIGRANTE-CASERTA